O Nas


Nasz Ogród powstał w sierpniu 1981 r., co potwierdza karta rejestracyjna Ogrodu nr 3902. Ogród urządzono na nieruchomości położonej w Pawlikowicach (gmina Pabianice), obejmującej działkę nr ewid: 1/1 o pow. 9,5656 ha. Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Pabianice, a Polski Związek Działkowców jest jej użytkownikiem wieczystym. Oba te prawa potwierdza księga wieczysta KW 23928. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice teren, na którym znajduje się Ogród, przeznaczony jest właśnie na cele ogrodu działkowego.

Ogród obejmuje 161 działek i ma atrakcyjną lokalizację — znajduje się w niewielkiej odległości (kilka kilometrów) od Pabianic, a jednocześnie  sąsiaduje z dużym kompleksem leśnym zarządzanym przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna.

Ogród nasz wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną, obejmującą studnię głębinową, hydrofornię, sieć wodociągową, sieć energetyczną, oświetlenie terenu Ogrodu, toalety oraz wyznaczone miejsce gromadzenia odpadów. Funkcjonująca sieć zapewnia zaopatrzenie Ogrodu i wszystkich działek w wodę zdatną do spożycia. Energię elektryczną na terenie Ogrodu oraz poszczególnych działek zapewnia sieć energetyczna napowietrzna oraz doziemne przyłącza. Właścicielem sieci jest PGE, a dostawa energii odbywa się na podstawie umów zawartych przez Ogród oraz przez poszczególnych działkowców. Sieć energetyczna na terenie Ogrodu została w 2008 wyremontowana w niezbędnym zakresie, na koszt Zakładu Energetycznego. Wówczas układy pomiarowe — liczniki — przeniesiono z altan do skrzynek zlokalizowanych przy drogach.

Teren Ogrodu jest oświetlony w pięciu miejscach, tj. na wszystkich parkingach oraz w miejscu do biesiadowania i przy zbiorniku nr 1. Oświetlenie wykorzystuje zegary czasowe.

Infrastrukturę Ogrodu stanowią także drogi i parkingi. Przebieg ogrodowych sieci i dróg określony został na specjalnie wykonanej w tym celu mapie, co znacznie ułatwia usuwanie ewentualnych awarii. Bezpieczny, a zarazem swobodny dostęp do Ogrodu zapewniają cztery bramy. Szerokość dróg pozwala na wygodną, a w razie potrzeby szybką komunikację. W celu ułatwienia komunikacji pieszej korzystanie z wszystkich furtek do Ogrodu umożliwia jeden klucz. Działkowcy mają także do dyspozycji trzy parkingi.

Ogród dysponuje niezbędną dokumentacją prawną i techniczną dotyczącą samego Ogrodu jak
i ww. infrastruktury.

Gospodarka odpadami została uregulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Od wielu lat usługi w tym zakresie wykonuje Spółka EKO–REGION z Bełchatowa. W wyniku aneksu zawartego w dn. 4 maja 2015 r. do umowy z dn. 1 września 2014 r. w Ogrodzie prowadzona jest zbiórka selektywna odpadów; oprócz pojemnika na odpady zmieszane ustawiony został kosz do zbierania odpadów z tworzyw. Zapewniło to zwiększenie komfortu działkowców, a także utrzymanie utrzymanie dotychczasowej ceny za wywóz odpadów.

Na terenie Ogrodu znajdują się dwa stawy, większy o pow. ok. 1600 m2 oraz mniejszy o pow.
ok. 1000 m2. Środki z WFOŚiGW pozwoliły na wykonanie w 2008 r. remontu większego zbiornika,
w ramach którego zainstalowano fontannę. Teren wokół stawów jest ulubionym miejscem spacerów Działkowców, jak i odwiedzających Ogród gości. Większy zbiornik jest zarybiony i stanowi dodatkową atrakcję dla amatorów wędkarstwa. Oba zbiorniki wraz z rowami przebiegającymi przez teren Ogrodu wpisane zostały do systemu małej retencji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W 2016 r. przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 60800,00 zł wykonany został remont drugiego zbiornika, tj. zbiornika nr 1, oraz rowu. Łączny koszt tego zadania wyniósł 75000,00 zł. Remont pozwolił spokojnie przetrwać zimę z wyjątkowo obfitymi opadami śniegu, a później deszczu. W ubiegłym roku wykonany został także remont urządzeń hydroforni, obejmujący wymianę złóż oraz niezbędną modernizację instalacji.

Na  terenie Ogrodu od wielu lat funkcjonuje plac zabaw z wieloma urządzeniami zabawowymi.
W Ogrodzie są też dwa boiska — do piłki nożnej oraz do badmintona. W budynku świetlicy znajduje się stół bilardowy oraz dwa zbiory książek, a także specjalistycznych poradników z zakresu ogrodnictwa i urządzania działek.

Przy dużym stawie urządzono miejsce do biesiadowania. Od kilku lat, przynajmniej raz w roku, w tym miejscu urządzana jest zabawa dla działkowców i ich rodzin z różnymi konkursami i nagrodami.

O atrakcyjności naszego Ogrodu najlepiej świadczy fakt, że co roku odwiedza go wiele osób zainteresowanych nabyciem działki.